DEL

Indholdet du nu skal til at lære er betalt for at virksomheden, der linkes til. Linket er derfor også af betalt karakter.

Når det kommer til at handle online, giver det rigtig god mening, at gå efter de laveste priser, og så længe man får tilsendt varerne med pakkepost af den ene eller anden slags, har det for os forbrugere ikke den store betydning, hvor i landet varerne kommer fra, og hvilken butik der har solgt det. Det er klart, at det er for vores eget bedste, at de kommer fra danske butikker, da dette betyder, at der kommer moms osv i statskassen.

Når det kommer til at bruge håndværkere, forholder det sig dog lidt anderledes, og her kan det godt betale sig at blive så lokalt som overhovedet muligt. Når man handler med lokale håndværkere er der nemlig mange fordele ved dette.

For det første er det et godt signal for dig at sende i lokalområdet, at du gerne vil støtte dem, der er med til at gøre det til et lokalområde. For det andet er der en rigtig god sandsynlighed for at du får lidt ekstra god behandling og udført arbejde, også selvom du ikke kender håndværkeren.

Ligesom mange andre lever håndværkere nemlig af at have et godt ry og det er især vigtigt for dem i lokalområdet, hvor deres arbejde er deres visitkort. Især hvis du skal have lavet noget, der kan ses ude fra, kan du være sikker på at få godt arbejde udført af en lokale håndværker, da deres faglige stolthed naturligvis gør, at de ikke har lyst til at skulle kigge på noget sjusk de selv har lavet.

Ved at vælge en lokal håndværker, kommer en del af de penge du bruger på dette også tilbage i lokalsamfundet i form af den skat der betales osv.

Sådan finder du en lokal håndværker

Når du skal finde en lokal håndværker i området, om det så er en tømrer, VVS’er, murer, elektriker eller noget helt femte, så kan du naturligvis tage rundt og kigge, men du kan også smutte fordi hjemmesiden HåndværkerNøglen, her kan du nemlig søge på lokale håndværkere inden for mere eller mindre alle felter og dermed finde frem til den nærmeste.